NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 7

すみません [SUMIMASEN]

ببخشید
هنگام مورد خطاب قرار دادن کسی این واژه را به کار می بریم. وقتی که راه خود را گم کرده اید، می توانید به کسی که از آنجا عبور می کند بگویید SUMIMASEN و مسیر را از آن شخص بپرسید.
همچنین می توانید SUMIMASEN را به عنوان معذرت خواهی به کار برید.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ ケーキがいっぱいありますね。 اینجا تعداد زیادی کیک است.
آنا KÊKI GA IPPAI ARIMASU NE.
اینجا تعداد زیادی کیک است.
さくら すみません、シュークリームはありますか。 ببخشید. نان خامه ای دارید؟
ساکورا SUMIMASEN, SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA.
ببخشید. نان خامه ای دارید؟
店員 はい、こちらです。 بله، از این طرف.
فروشنده HAI, KOCHIRA DESU.
بله، از این طرف.
さくら シュークリームを2つください。 دو عدد نان خامه ای لطف کنید.
ساکورا SHÛKURÎMU O FUTATSU KUDASAI.
دو عدد نان خامه ای لطف کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید