NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 48

[KURUMA]

خودرو

کلمه ها و عبارت های این درس

健太 体に気をつけて。 مراقب خودت باش.
کنتا KARADA NI KIOTSUKETE.
مراقب خودت باش.
さくら タイに着いたら連絡してね。 وقتی که به تایلند رسیدی، به ما خبر بده.
ساکورا TAI NI TSUITARA, RENRAKU SHITE NE.
وقتی که به تایلند رسیدی، به ما خبر بده.
アンナ はい。いろいろお世話になりました。 بله. برای همه چیز سپاسگزارم.
آنا HAI. IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA.
بله. برای همه چیز سپاسگزارم.
アンナ 健太さんとさくらさんもお元気で。 کنتا و ساکورا، شما هم مراقب خودتان باشید.
آنا KENTA-SAN TO SAKURA-SAN MO OGENKIDE.
کنتا و ساکورا، شما هم مراقب خودتان باشید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید