NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 40

もの [MONO]

چیز

کلمه ها و عبارت های این درس

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
بفرمایید، فرنی برنج (بخور). حالت چطوره؟
مسوول خوابگاه OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
بفرمایید، فرنی برنج (بخور). حالت چطوره؟
アンナ 頭がずきずきします。 سرم گز گز می کند.
آنا ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
سرم گز گز می کند.
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 که اینطور. اگر هر چیزی خواستی به من بگو.
مسوول خوابگاه SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.
که اینطور. اگر هر چیزی خواستی به من بگو.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید