NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 3

どれ [DORE]

کدام

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら ここは教室です。 اینجا کلاس درس است.
ساکورا KOKO WA KYÔSHITSU DESU.
اینجا کلاس درس است.
アンナ わあ、広い。 اوه، بزرگ و جا دار است.
آنا WÂ, HIROI.
اوه، بزرگ و جا دار است.
さくら あそこは図書館。 آن طرف کتابخانه است.
ساکورا ASOKO WA TOSHOKAN.
آن طرف کتابخانه است.
アンナ トイレはどこですか。 دستشویی کجاست؟
آنا TOIRE WA DOKO DESU KA.
دستشویی کجاست؟
さくら すぐそこです。 درست آنجاست.
ساکورا SUGU SOKO DESU.
درست آنجاست.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید