NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 34

マグロ [MAGURO]

تون

کلمه ها و عبارت های این درس

健太 あっ、トロが来た。 آه، تورو دارد می آید.
کنتا A', TORO GA KITA.
آه، تورو دارد می آید.
アンナ トロって何ですか。 تورو چیست؟
آنا TORO TTE NAN DESU KA.
تورو چیست؟
健太 マグロのおなかの部分です。どうぞ。 قسمت شکم ماهی تن است. بفرمایید.
کنتا MAGURO NO ONAKA NO BUBUN DESU. DÔZO.
قسمت شکم ماهی تن است. بفرمایید.
アンナ いただきます。
やわらかくておいしいです。
با اجازه. نرم و خوشمزه است.
آنا ITADAKIMASU.
YAWARAKAKUTE OISHII DESU.
با اجازه. نرم و خوشمزه است.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید