NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 33

くれます [KUREMASU]

دادن (از نقطه نظر دریافت کننده)
اگر شخصی چیزی را به شما بدهد، از عبارت KUREMASU استفاده می کنید. همچنین آن را وقتی به کار می برید که کسی چیزی را به یک شخص نزدیک به شما بدهد مانند اعضای خانواده شما.

کلمه ها و عبارت های این درس

健太 これは、僕が富士山で撮った写真です。 این عکسی است که در کوه فوجی گرفتم.
کنتا KORE WA, BOKU GA FUJISAN DE TOTTA SHASHIN DESU.
این عکسی است که در کوه فوجی گرفتم.
アンナ あっ、私だ。 آه، این من هستم.
آنا A', WATASHI DA.
آه، این من هستم.
健太 驚いた?
あとで、アンナさんにあげます。
تعجب کردید؟ بعد، این را به شما خواهم داد، خانم آنا.
کنتا ODOROITA?
ATODE, ANNA-SAN NI AGEMASU.
تعجب کردید؟ بعد، این را به شما خواهم داد، خانم آنا.
アンナ 写真をくれるんですか。うれしいです。 آیا می خواهی این عکس را به من بدهی؟ خوشحالم.
آنا SHASHIN O KURERU N DESU KA? URESHII DESU.
آیا می خواهی این عکس را به من بدهی؟ خوشحالم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید