NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 31

[AO]

آبی

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ おばあさん、お元気ですね。 مادربزرگ، سرحال هستید، نه؟
آنا OBÂSAN, OGENKI DESU NE.
مادربزرگ، سرحال هستید، نه؟
おばあさん もう82歳ですよ。
さあ、お茶をどうぞ。
من دیگر 82 ساله هستم.
خوب، خواهش می کنم کمی چای بفرمایید.
مادربزرگ MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO.
SÂ, OCHA O DÔZO.
من دیگر 82 ساله هستم. خوب، خواهش می کنم کمی چای بفرمایید.
アンナ わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 آه! چه رنگ سبز زیبایی. بوی خوشی هم دارد.
آنا WÂ, KIREINA MIDORI IRO. KAORI MO II DESU.
آه! چه رنگ سبز زیبایی. بوی خوشی هم دارد.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید