NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 2

お土産 [OMIYAGE]

سوغاتی

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 خانم ساکورا. بفرمایید.
آنا SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
خانم ساکورا. بفرمایید.
さくら これは何ですか。 این چیست؟
ساکورا KORE WA NAN DESU KA.
این چیست؟
アンナ それはタイのお土産です。 آن یک سوغات از تایلند است.
آنا SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
آن یک سوغات از تایلند است.
さくら ありがとうございます。 خیلی ممنون.
ساکورا ARIGATÔ GOZAIMASU.
خیلی ممنون.
アンナ どういたしまして。 خواهش می کنم.
آنا DÔITASHIMASHITE.
خواهش می کنم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید