NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 25

地震 [JISHIN]

زمین لرزه

کلمه ها و عبارت های این درس

先生 地震だ。みんな、落ち着いて。
机の下に入れ。
زلزله شد. همه آرامش خود را حفظ کنید. زیر میز بروید.
استاد JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.
TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.
زلزله شد. همه آرامش خود را حفظ کنید. زیر میز بروید.
先生 揺れは収まったようだ。 به نظر می رسد که لرزش ها تمام شده اند.
استاد YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
به نظر می رسد که لرزش ها تمام شده اند.
アンナ びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 من غافلگیر شدم. در ژاپن به راستی زمین لرزه زیاد می آید، این طور نیست؟
آنا BIKKURI SHITA. NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.
من غافلگیر شدم. در ژاپن به راستی زمین لرزه زیاد می آید، این طور نیست؟
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید