NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 1

よろしくお願いします [YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

از دیدن شما خوشوقت شدم.
شما در هنگام معرفی خود به یک فرد دیگر می گویید: YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU. این معادل عبارت «از دیدنتان خوشوقت شدم.» است. مفهومش این است که «من چشم انتظارم رابطه ی خوبی با شما برقرار کنم». شما همچنین این عبارت را وقتی که از کسی درخواست انجام کاری دارید، می توانید به عنوان جمله ی پایانی بگویید.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ はじめまして。私はアンナです。 خوشوقتم.
من آنا هستم.
آنا HAJIMEMASHITE.
WATASHI WA ANNA DESU.
خوشوقتم. من آنا هستم.
さくら はじめまして。さくらです。 خوشوقتم.
من ساکورا هستم.
ساکورا HAJIMEMASHITE.
SAKURA DESU.
خوشوقتم. من ساکورا هستم.
アンナ よろしくお願いします。 از دیدنتان خوشوقت شدم.
آنا YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
از دیدنتان خوشوقت شدم.
さくら こちらこそ。 من هم از دیدن شما خوشوقت شدم.
ساکورا KOCHIRAKOSO.
من هم از دیدن شما خوشوقت شدم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید