NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 17

忙しい [ISOGASHII]

مشغول و گرفتار

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 آه! این کتاب خوبی است. آن یکی هم به نظر جالب می آید.
آنا A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
آه! این کتاب خوبی است. آن یکی هم به نظر جالب می آید.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 خانم ساکورا، چه (کتابی) توصیه می کنید؟
آنا SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
خانم ساکورا، چه (کتابی) توصیه می کنید؟
さくら これはどう? این چطور است؟
ساکورا KORE WA DÔ?
این چطور است؟
アンナ ホラーはちょっと…。 داستان های ترسناک، کمی ...
آنا HORÂ WA CHOTTO....
داستان های ترسناک، کمی ...
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید