NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 16

売り場 [URIBA]

بخش داخل یک فروشگاه
عبارت MANGA URIBA به معنای «بخش مانگا» است. معادل عبارت «غذا» می شود SHOKUHIN بنابراین SHOKUHIN URIBA به معنای بخش غذا می باشد.

کلمه ها و عبارت های این درس

店員 いらっしゃいませ。 خوش آمدید.
فروشنده IRASSHAIMASE.
خوش آمدید.
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟
آنا ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 در طبقه ی دوم. خواهش می کنم از پله ها بالا و به راست بروید.
فروشنده NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.
در طبقه ی دوم. خواهش می کنم از پله ها بالا و به راست بروید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید