NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 12

いつ [ITSU]

چه وقت

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか。 رودریگو، چه وقت به ژاپن آمدی؟
ساکورا RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.
رودریگو، چه وقت به ژاپن آمدی؟
ロドリゴ 3月に来ました。 ماه مارس به ژاپن آمدم.
رودریگو SANGATSU NI KIMASHITA.
ماه مارس به ژاپن آمدم.
さくら もう日本の生活に慣れた? به زندگی در ژاپن عادت کرده ای؟
ساکورا MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA?
به زندگی در ژاپن عادت کرده ای؟
ロドリゴ ええ、まあ。 هوم، تا اندازه ای.
رودریگو Ê, MÂ.
هوم، تا اندازه ای.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید