NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 10

全員 [ZEN-IN]

همه ی افراد

کلمه ها و عبارت های این درس

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
ابتدا، قد و وزن شما را اندازه گیری می کنیم. آیا همه اینجا هستند؟
استاد HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
ابتدا، قد و وزن شما را اندازه گیری می کنیم. آیا همه اینجا هستند؟
ロドリゴ アンナさんがいません。 آنا اینجا نیست.
رودریگو ANNA-SAN GA IMASEN.
آنا اینجا نیست.
アンナ すみません。遅れました。 متاسفم. دیر کردم.
آنا SUMIMASEN. OKUREMASHITA.
متاسفم. دیر کردم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید