NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟ (درس 7)

بیاموز به ما ای آموزگار

فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟ (درس 7)

فعل ARIMASU (وجود دارد/ وجود دارند) متعلق به گروه فعل هایی هستند که وضعیتی را توصیف می کنند که افراد یا اشیا در آن قرار دارند. پیش از ARIMASU واژه ی GA می آید که حرف اضافه ی فاعلی است.

به طور اساسی، وقتی در مکالمه خود درباره یک شخص یا چیزی برای نخستین بار صحبت می کنیم از GA استفاده می شود.

به همین دلیل است که وقتی آنا وارد قنادی شد گفت KÊKI GA IPPAI ARIMASU NE (آه، چقدر کیک اینجا هست.) اینجا، کیک ها یا کیک، موضوع است و آنا برای نخستین بار به آنها اشاره کرد. سپس، ساکورا می گوید SHÛKURÎMU WA ARIMASUKA که در آن حرف اضافه ی فاعلی wa را استفاده می کند.
اینجا، ساکورا در قنادی است و انواع گوناگونی از کیک ها را می بیند. بنابراین، او می خواهد بداند که آیا در میان تمام آن کیک ها، نوع خامه ای وجود دارد یا خیر. به همین دلیل، نان خامه ای به عنوان موضوع صحبت انتخاب و برای آن wa استفاده می شود.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید