NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم (درس 47)

بیاموز به ما ای آموزگار

چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم (درس 47)

برای تغییر فعل ها به اسم، عبارت NO یا KOTO را به فرم ساده ی فعل ها اضافه می کنیم مانند فرم دیکشنری یا فرم- TA فعل ها.

بگذارید این را با استفاده از این جمله در مکالمه توضیح دهیم که می گوید، «معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است». برای تغییر فعل NARIMASU (بودن، تبدیل شدن) به اسم، به فرم دیکشنری NARIMASU که می شود NARU عبارت NO را اضافه کنید. با انجام این عبارت NARU NO به دست می آید که یک اسم است. پس، «معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است» می شود NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU.

شما می توانید همچنین به جای NO از عبارت KOTO استفاده کنید. پس، NARU NO (تبدیل شدن) همچنین می تواند NARU KOTO شود. اگر از NARU KOTO استفاده کنید، این جمله چنین خواهد بود، NIHONGO-KYÔSHI NI NARU KOTO GA YUME DESU.

اما اگر می خواهید یک فعل را به اسم تغییر دهید، درست پیش از DESU انتهای جمله، می توانید فقط از KOTO استفاده کنید. پس، چطور بگوییم، «رویای من تبدیل شدن به یک معلم زبان ژاپنی است»؟ رویای من می شود WATASHI NO YUME. پس به زبان ژاپنی می گوییم، WATASHI NO YUME WA NIHONGO-KYÔSHI NI NARU KOTO DESU.
از سوی دیگر، می توانید برای تغییر فعل به اسم تنها از NO استفاده کنید اگر فعل های مربوط به حواس مانند «شنیدن» یا «دیدن» پس از آنها بیاید. بیایید امتحان کنیم که چگونه این با این جمله به کار می رود، «من می توانم صدای آواز پرنده ها را بشنوم».


«پرنده ها» می شود TORI. «آواز خواندن» می شود NAKIMASU. فرم دیکشنری آن می شود NAKU. پس، «پرنده ها آواز می خوانند یا آواز خواندن پرنده ها» می شود TORI GA NAKU NO GA. پس، «می توان شنید» می شود KIKOEMASU. پس، هر دو روی هم می شود «من می توانم آواز پرنده ها را بشنوم» که به زبان ژاپنی می شود، TORI GA NAKU NO GA KIKOEMASU.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید