NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم دیکشنری فعل + MAE NI (درس 46)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم دیکشنری فعل + MAE NI (درس 46)

عبارت MAE NI (پیش از) یک اصطلاح برای تاکید بر آن چیزی است که پیش از انجام کاری انجام داده یا می دهید. فعل وقتی که به دنبالش MAE NI می آید، به فرم دیکشنری استفاده می شود. حتی اگر یک جمله مفهوم گذشته داشته باشد، پیش از MAE NI فعل به فرم دیکشنری به کار می رود، گرچه این فرم نشان دهنده ی زمان حال است.


اکنون، چگونه می گویید، «پیش از آنکه غذا بخورم، دستهایم را شستم»؟ «غذا» می شود GOHAN. «خوردن» می شود TABEMASU. فرم دیکشنری آن می شود TABERU. «دست ها» می شود TE. «شستن» می شود ARAIMASU، و فرم گذشته ی آن می شود ARAIMASHITA. بنابراین کل جمله می شود GOHAN O TABERU MAE NI, TE O ARAIMASHITA. از سوی دیگر، وقتی که می خواهید بر آنچه پس از انجام کاری انجام می دهید یا داده اید تاکید کنید عبارت ATO DE (پس از) را استفاده می کنید. شما از فرم-TA فعل ها پیش از ATO DE استفاده می کنید. همانطور که می دانید، فرم-TA برای زمان گذشته یا حال کامل استفاده می شود. اما اینجا، حتی اگر یک جمله در مجموع زمان حال باشد، پیش از ATO DE فرم-TA فعل ها را استفاده می کنید.

بیایید به زبان ژاپنی بگوییم، «پس از آنکه غذا خوردم، بشقاب ها را می شویم». فرم- TA فعل «خوردن» می شود TABETA. «بشقاب ها» می شود SARA. یا به یک روش مودبانه می گوییم OSARA. پس جمله می شود GOHAN O TABETA ATO DE, OSARA O ARAIMASU.
به طور خلاصه، فعل ها پیش از MAE NI (قبل از) به فرم دیکشنری و پیش از ATO DE (پس از) به فرم-TA استفاده می شوند.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید