NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > سه گروه از فعل ها (درس 40)

بیاموز به ما ای آموزگار

سه گروه از فعل ها (درس 40)

فعل های ژاپنی به سه گروه تقسیم می شوند. هر گروه دارای الگوی صرف مخصوص خود است. گروه 1، فعل هایی هستند که در هجاهای پیش از MASU دارای حرف صدادار «I» هستند. KAKIMASU (نوشتن) یک نمونه از این فعل هاست. وقتی که فعل های این گروه صرف می شوند، هجاهای پیش از MASU تغییر می کنند.


بیایید شکل دیکشنری KAKIMASU (نوشتن) را درست کنیم. اینجا، شما KI را تغییر می دهید، یعنی هجای پیش از MASU به KU تغییر می کند و می شود KAKU. برای درست کردن فرم-TA که فرم گذشته و کامل است، KI را به «I» تغییر داده و می گویید KAITA (نوشت، نوشته است). شما الگوهای صرف هجاهای پیش از MASU را با کمک ترانه در درس 12 یاد گرفتید. آن را مرور کنید.گروه 2، فعل هایی هستند که حرف صدا دار E در هجاهای پیش از MASU دارند.


یک نمونه از آن TABEMASU (خوردن) است. برای تبدیل آن به فرم دیکشنری، MASU را به RU تغییر داده و می گویید TABERU. برای تبدیل آن به فرم-TA، باید MASU را به TA تغییر دهید و می گویید TABETA (خورد، خورده است). در «گروه 2»، برخی از فعل ها هستند که هجاهای پیش از MASU، حرف صدادار«I» است، مانند MIMASU (تماشا کردن، نگاه کردن به). اما تعداد آنها اندک است.

گروه 3، دارای دو فعل است: SHIMASU (انجام دادن) و KIMASU (آمدن). آنها به طور بی قاعده صرف می شوند. اما آنها دو فعل هستند، بنابراین شیوه ی صرف آنها را به یاد بسپارید.

فرم دیکشنری SHIMASU (انجام دادن) SURU است و فرم- TA آن می شود SHITA (انجام داد). فرم دیکشنری KIMASU (آمدن) می شود KURU. فرم-TA این فعل می شود KITA (آمد).

شما می توانید در صفحه های مربوط به ابزارهای یادگیری که مربوط به درس های گذشته است، جدول الگوی صرف فعل های فرم-TE و فرم-NAI را ببینید. پس، حتمن به آنها مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید