NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > TO OMOIMASU (درس 39)

بیاموز به ما ای آموزگار

TO OMOIMASU (درس 39)

وقتی که اظهار نظر می کنید یا حدس می زنید، نخست آنچه فکر می کنید را گفته و سپس می گویید TO OMOIMASU (من فکر می کنم که، یا به طور واژه به واژه می شود، آن چیزی است که من فکر می کنم).

فعل OMOIMASU به معنای «من فکر می کنم» است. ما حرف اضافه TO را بعد از آنچه فکر می کنیم اضافه می کنیم. پیش از TO OMOIMASU (من فکر می کنم که)، فرم ساده ی فعل ها را از جمله فرم دیکشنری یا فرم- TA آنها را استفاده می کنیم. شما درباره ی فرم ساده ی فعل ها در درس 26 یاد گرفتید.


به عنوان نمونه اکنون بیایید یک جمله به معنای «من فکر می کنم که او خواهد آمد» بسازید. واژه ی «او» برای زن می شود KANOJO. برای «آمدن» از فرم دیکشنری KIMASU یعنی KURU استفاده می کنیم. پس، می گویید KANOJO WA KURU (او خواهد آمد). پس از آن، می گویید TO OMOIMASU (من این طور فکر می کنم).
همه ی آنها با هم می شود، KANOJO WA KURU TO OMOIMASU (من فکر می کنم که او خواهد آمد).

اگر صفت-I پیش از TO OMOIMASU بیاید، آنها تغییر نمی کنند. پس چطور می گوییم که «من فکر می کنم که او زیباست»؟
عبارت «زیبا» می شود UTSUKUSHII که یک صفت-I است. بنابراین، پاسخ می شود
KANOJO WA UTSUKUSHII TO OMOIMASU.

اگر اسامی یا صفت های-NA پیش از TO OMOIMASU بیایند، همه آنچه باید انجام دهید این است که پس از آنها بگویید DA . حال، چگونه می گویید، «من فکر می کنم که آن راحت است»؟
آن می شود SORE. راحت می شود BENRI که یک صفت-NA است. بنابراین، پس از آن DA قرار دهید و بگویید BENRI DA. اکنون، می گویید SORE WA BENRI DA. پس از آن عبارت TO OMOIMASU (من فکر می کنم) را اضافه می کنید. مجموعه آنها با هم می شود،
SORE WA BENRI DA TO OMOIMASU (من فکر می کنم که آن راحت است).
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید