NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم (درس 37)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم (درس 37)

وقتی که به دو یا سه نمونه از میان تعداد بسیاری از اعمال اشاره می کنیم، از فرم-TA فعل ها استفاده می کنیم و پس از هر کدام از فرم های TA فعل ها حروف RI را اضافه می کنیم. و جمله را با استفاده از SHIMASU (انجام دادن)، SHIMASHITA (انجام داد) یا SHITAI DESU (خواستن برای انجام دادن) به پایان می رسانیم.

برای نمونه، در این مکالمه، آنا کارهای بسیاری را در شیزوئوکا انجام داد. در میان آنها، او دو کار را انتخاب می کند که تماشای کوه فوجی و خوردن سوشی است و به عنوان نمونه به مسوول خوابگاه درباره ی این دو کار می گفت.

وقتی او درباره کوه فوجی صحبت می کند، از فرم - TA فعل MIMASU (تماشا کردن) که MITA است، استفاده می کند و سپس RI را به آن اضافه می کند و می گوید MITARI . وقتی که او از سوشی صحبت می کند، از فرم- TA فعل TABEMASU (خوردن) که TABETA است استفاده کرده و RI به آن اضافه شده و می گوید TABETARI.

روی هم رفته «من کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم، و مانند آن» می شود
FUJI-SAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA.

آنا این کارها و کارهای بسیار دیگری را در طول سفر خود انجام داد. اگر TARI را برای فهرست کردن آنچه انجام داده یا می دهید اضافه کنید می توانید نشان دهید که کارهای دیگری را هم انجام داده یا می دهید.
همچنین TARI یک نقش دیگر نیز دارد. اگر یک مجموعه از عملکردهای مخالف را با استفاده از TARI به کار ببرید، منظورتان این است که به طور مکرر آن اعمال را انجام داده اید. به عنوان نمونه، «من بارها می روم و بر می گردم» می شود ITTARI KITARI SHIMASU. «من آن را بارها روشن و خاموش می کنم» می شود TSUKETARI KESHITARI SHIMASU.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید