NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > وجه امکانی فعل ها (درس 35)

بیاموز به ما ای آموزگار

وجه امکانی فعل ها (درس 35)

وجه امکانی فعل ها دارای دو معنا هستند. یکی از آنها قابلیت انجام کاری است.


یکی از آنها توان انجام کاری است. برای نمونه، وقتی که می خواهید بگویید «من می توانم ژاپنی صحبت کنم»، از وجه امکانی فعل HANASHIMASU (صحبت کردن) استفاده کرده و می گویید HANASEMASU (می تواند صحبت کند).


فرم دیگر اجازه ی انجام کاری در شرایط خاص است. به عنوان نمونه، وقتی می خواهید بگویید که می توانید از کارت اعتباری استفاده کنید، وجه امکانی فعل TSUKAIMASU (استفاده کردن) را به کار می برید و می گویید TSUKAEMASU (می توان استفاده کرد).

اما تمام فعل ها را نمی توان به این فرم و شکل صرف کرد. فعل هایی که ارتباطی با خواست افراد برای انجام کاری ندارند نمی توانند این فرم را بگیرند، مانند FURIMASU (باریدن).

این روش درست کردن وجه امکانی فعل ها می باشد. نخست درباره ی فعل هایی است که حرف صدادار در هجای آنها درست پیش از MASU به E منتهی می شود. اینجا، پیش از MASU، شما عبارت RARE را قرار می دهید. بنابراین، TABEMASU (خوردن)، می شود TABERAREMASU (می توان خورد، یا برای خوردن خوب است، مناسب خوردن است).

دومین درباره ی فعل هایی است که حرف صدادار I درست پیش از MASU قرار دارد. برای این فعل ها، دو الگو وجود دارد. یک الگو تغییر حرف صدادار I به E است. بنابراین، HANASHIMASU (صحبت کردن)، می شود HANASEMASU (می تواند صحبت کند). TSUKAIMASU (استفاده کردن) می شود TSUKAEMASU (می تواند استفاده کند، یا می شود استفاده کرد). الگوی دیگر این است که پیش از MASU عبارت RARE را قرار دهید. MIMASU (تماشا کردن) تبدیل می شود به MIRAREMASU (می توان تماشا کرد).
برخی از فعل ها بی قاعده صرف می شوند. KIMASU (آمدن) تبدیل می شود به KORAREMASU (می تواند بیاید). SHIMASU (انجام دادن) تبدیل می شود به DEKIMASU (می تواند انجام دهد). بنابراین، آنها را به یاد بسپارید.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید