NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU (درس 33)

بیاموز به ما ای آموزگار

تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU (درس 33)

در زبان ژاپنی بسته به این که آیا از نقطه نظر فرستنده یا گیرنده صحبت می کنیم، فعل های مختلفی را مورد استفاده قرار می دهیم.

مانند کنتا در این مکالمه، وقتی که گوینده چیزی را به شنونده می دهد، گوینده از نقطه نظر دهنده می گوید AGEMASU .AGEMASU همچنین وقتی که به طور معمول افراد چیزی را به دیگران می دهند مورد استفاده قرار می گیرد. اما مراقب باشید. عبارت AGEMASU اشاره به «لطف به دیگران» هم دارد. بنابراین، اگر درباره ی دادن چیزی به یک فرد ارشد خود صحبت می کنید، این عبارت می تواند بی ادبانه به نظر برسد. در چنین مواردی، عبارت SASHIAGEMASU را به کار ببرید. این یک اصطلاح است که برای نشان دادن ادای احترام به گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر، اگر شخصی چیزی به شما بدهد، شما از نقطه نظر گیرنده از عبارت KUREMASU استفاده می کنید. بنابراین، وقتی که کنتا به آنا یک عکس می دهد، آنا از عبارت KUREMASU با کنتا به عنوان یک فاعل استفاده می کند.
شما همچنین از عبارت KUREMASU وقتی استفاده می کنید که یک فرد به کسی که نزدیک به شماست مانند اعضای خانواده، چیزی می دهد. شما افرادی را که داخل حلقه ی نزدیک به شما قرار دارند، UCHI می نامید.

تفاوت بین UCHI (افرادی که به شما نزدیکند، افرادی که متعلق به حلقه ی داخلی شما می باشند)، و SOTO (افرادی که از شما فاصله دارند، افرادی که خارج از حلقه ی شما هستند)، در گفت و گوی درست به زبان ژاپنی مهم است. ما وقتی درباره ی افرادی که متعلق به UCHI هستند صحبت می کنیم، از واژه های احترام آمیز استفاده نمی کنیم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید