NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم (درس 32)

بیاموز به ما ای آموزگار

از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم (درس 32)

در زبان ژاپنی صفت برتر یا برترین وجود ندارد. بنابراین، با استفاده از YORI (از)، و یا NO HÔ GA (بیشتر، بهتر) مقایسه را بیان می کنیم.

تایلند اغلب گرمتر از ژاپن است. بیایید ببینیم جمله ی «تایلند از ژاپن گرمتر است» را چطور می توانیم به زبان ژاپنی بیان کنیم. «تایلند» به زبان ژاپنی می شود TAI. «ژاپن» می شود NIHON. صفت «گرم» هم می شود ATSUI. اینجا، شما درباره ی تایلند به عنوان یک موضوع صحبت می کنید. بنابراین، با TAI WA آغاز می کنید. سپس، همچنان که آب و هوای تایلند را با ژاپن مقایسه می کنید، می گویید NIHON (ژاپن)، و YORI (از) را پس از آن اضافه می کنید. پس، می گویید NIHON YORI. «گرم» می شود ATSUI. بنابراین «تایلند از ژاپن گرمتر است» می شود TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU.

ما همچنین می توانیم برای بیان همین جمله از NO HÔ GA (بیشتر، بهتر) استفاده کنیم. اینجا، با TAI آغاز و NO HÔ GA را اضافه می کنیم و می گوییم TAI NO HÔ GA. سپس، می گوییم NIHON (ژاپن) و YORI (از) را اضافه می کنیم و می گوییم NIHON YORI. «گرم» می شود ATSUI. پس، «تایلند گرمتر از ژاپن است» می شود TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید