NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > تفاوت بین TARA و TO (درس 30)

بیاموز به ما ای آموزگار

تفاوت بین TARA و TO (درس 30)

دو عبارت TARA و TO بیانگر شرایط است. وقتی چیزی قرار است در شرایط خاصی رخ دهد، از TARA یا TO برای تعیین شرایط استفاده می کنیم.

اما استفاده از TO در مقایسه با TARA محدود است. ما از TO وقتی استفاده می کنیم که نشان بدهیم در یک شرایط خاص چیزی همیشه به عنوان قانون طبیعت، عادت، یا یک نتیجه مورد انتظار رخ می دهد. پس، به عنوان نمونه، وقتی می خواهیم بگوییم«اگر این کلید را فشار دهید، می توانید چراغ را روشن کنید»، از آن استفاده می کنیم. اینجا، TO شرط را متصل می کند، «این کلید را فشار دهید»، OSHIMASU و در نتیجه، «چراغ روشن خواهد شد»، TSUKIMASU. پس، با استفاده از TO می گوییم، OSU TO TSUKIMASU. در این شرایط، همچنین می توانیم از TARA استفاده کنیم و بگوییم OSHITARA TSUKIMASU. از سوی دیگر، اگر تمایل خود را پس از بیان شرط بیان کنیم نمی توانیم از TO استفاده کنیم. همچنین اگر پس از بیان یک شرط، شخصی را برای انجام کاری با یکدیگر دعوت کنیم یا یک درخواست یا امید را بیان کنیم، نیاز به استفاده از TARA داریم. بنابراین، ما از TARA در یک جمله استفاده می کنیم مانند، AME GA FUTTARA, KAERI MASHÔ (بیایید اگر باران بارید، برگردیم.)
عبارت TARA را می توان در یک طیف وسیعتر نسبت به TO استفاده کرد. بنابراین اگر مطمئن نیستید که کدامیک مناسبتر است، بهتر است که از TARA استفاده کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید