NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > تفاوت بین KARA و NODE (درس 28)

بیاموز به ما ای آموزگار

تفاوت بین KARA و NODE (درس 28)

ما از هر دو عبارت KARA و NODE برای توضیح یک علت استفاده می کنیم. به عنوان نمونه اگر یک صفت مانند KAWAII (بانمک، قشنگ) دلیل باشد، می توانید بگویید KAWAII KARA و یا KAWAII NODE. اما وقتی که آنها را با صفت های NA یا اسامی به کار می برید، KARA تبدیل می شود به DAKARA و NODE تبدیل می شود به NANODE. به عنوان نمونه، فرض کنید عبارت YAKUSOKU (قول، وعده) دلیل است. اگر از KARA استفاده کنید می گویید YAKUSOKU DAKARA. و اگر از NODE استفاده کنید می گویید YAKUSOKU NANODE.
دو عبارت KARA و NODE کم و بیش معنای یکسانی دارند. اما اگر از NODE استفاده کنید، توضیح شما شکل ملایمتری به خود می گیرد. این به آن دلیل است که N در NODE ، نسبت به K در KARA ، نرم تر به نظر می رسد. بنابراین، در مناسبت های اداری و رسمی، بیشتر از NODE استفاده می شود. در چنین موقعیت هایی، مردم می خواهند ملایم تر و صمیمی تر به نظر برسند.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید