NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > عبارت مجهول (درس 23)

بیاموز به ما ای آموزگار

عبارت مجهول (درس 23)

ما فرم مجهول را وقتی که از دید یک شخص که روی آن عملی انجام شده صحبت می کنیم به کار می بریم و این دیدگاه دریافت کننده ی عمل است. برای انجام این کار، از فرم مجهول یک فعل استفاده می کنیم و با استفاده از حرف اضافه ی NI مشخص می کنیم که چه کسی این عمل را انجام داده است. اکنون، بیایید فعل های فرم-MASU را به فرم مجهول تبدیل کنیم. نخست درباره ی فعل هایی توضیح می دهیم که حرف صدا دار در هجای درست پیش از عبارت MASU، به «E» ختم می شود. برای این فعل ها، RARE را پیش از MASU قرار می دهیم. بنابراین، عبارت TABEMASU (خوردن)، می شود TABERAREMASU (خورده شدن).

دوم درباره ی فعل هایی است که حرف صدا دار هجای درست پیش از I ،MASU است. برای این فعل ها دو الگو وجود دارد. یک الگو تغییر حرف صدا دار «I» به «A» است. سپس RE را پس از آن اضافه کنید و می گوییم MASU. درباره ی عبارت SHIKARIMASU (سرزنش کردن)، RI پیش از MASU را به RA تغییر داده و RE را اضافه می کنیم. بنابراین، تبدیل می شود به SHIKARAREMASU (سرزنش شدن). عبارت SHIMASU (انجام دادن) تبدیل می شود به SAREMASU (انجام شدن).
الگوی دیگر این است که RARE را پیش از MASU قرار می دهیم. عبارت MIMASU (تماشا کردن) تبدیل می شود به MIRAREMASU (تماشا شدن).

در آخر احازه بدهید فعلی را معرفی کنم که به طور بی قاعده مجهول می شود. عبارت KIMASU (آمدن یا بازدید کردن) می شود KORAREMASU (بازدید شدن). پس این را به خاطر بسپارید.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید