NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم گذشته ی صفت ها (درس 19)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم گذشته ی صفت ها (درس 19)

شما یاد گرفتید که دو نوع صفت در ژاپنی وجود دارد، صفت های- I و NA. صفت های- I آنهایی هستند که با هجای I پایان می یابند، مانند «ارزان»، YASUI. صفت های-NA آنهایی هستند که برای توصیف اسامی در انتهایشان NA قرار می گیرد. «دوست داشتن»، SUKI، یک نمونه است. وقتی که این عبارت یک اسم را توصیف می کند تبدیل می شود به SUKINA. بنابراین، «مانگای محبوب» یک شخص می شود: SUKINA MANGA. برای ساختن فرم گذشته ی صفت های-I ،I را تبدیل به KATTA می کنیم. برای نمونه، شکل گذشته ی YASUI (ارزان) می شود: YASUKATTA. فرم گذشته ی TAKAI (گران)، می شود: TAKAKATTA.
اما عبارت YOKATTA (خوب بود)، که در این درس آمده است تنها مورد استثناست. این عبارت بی قاعده است. شکل گذشته ی صفت II (خوب)، می شود: YOKATTA. پس تنها آن را حفظ کنید.

برای تبدیل صفت-I به گذشته ی منفی، I را به KU NAKATTA تغییر می دهید. برای نمونه، عبارت YASUI (ارزان)، می شود YASUKU NAKATTA (ارزان نبود). عبارت II به معنای خوب، به YOKU NAKATTA تبدیل می شود.
برای آنکه فرم گذشته ی صفت های-NA به دست آید، عبارت DATTA را در انتهای صفت ها بیاورید. بنابراین عبارت SUKI (دوست داشتن، علاقمند بودن به)، می شود SUKI DATTA (دوست داشت، به چیزی علامند بود). عبارت BENRI (راحت و آسان) می شود: BENRI DATTA (راحت بود).

برای تبدیل صفت های-NA به گذشته ی منفی، این عبارت را اضافه کنید: DEWA NAKATTA. عبارت SUKI (دوست داشتن) می شود: SUKI DEWA NAKATTA (دوست نداشت).
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید