NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > صفت + SÔ (درس 17)

بیاموز به ما ای آموزگار

صفت + SÔ (درس 17)

اگر SÔ را پس از یک صفت اضافه کنید، می توانید پس از نگاه کردن به یا گوش کردن به چیزی، درباره حدس و نظر خود صحبت کنید.
نمونه) OMOSHIROSÔ (به نظر جالب می آید)

در درس 13، گفتیم که دو نوع صفت در ژاپنی داریم. یک نوع را صفت های-I نامیدیم. این صفت ها به I ختم می شوند مانند OMOSHIROI (جالب) و ISOGASHII (مشغول و گرفتار). نوع دیگر صفت های-NA هستند. وقتی که این صفت ها پیش از اسامی که توصیفشان می کنند به کار می روند، NA بعد از آنها گرفته می شود. عبارت HIMA (آزاد یا کاری برای انجام نداشتن)، از جمله ی آنها هستند.

وقتی که SÔ را که یک اصطلاح برای نشان دادن حدس و گمان زدن است، به یک صفت-I اضافه می کنیم، I را به SÔ تغییر می دهیم. به عنوان نمونه، عبارت ISOGASHII (مشغول) تبدیل می شود به ISOGASHISÔ (به نظر مشغول رسیدن).

برای صفت های-NA شما تنها SÔ را به آنها اضافه می کنید. به عنوان نمونه عبارت HIMA (آزاد) تبدیل می شود به HIMASÔ (به نظر آزاد رسیدن، به نظر کاری برای انجام نداشتن).
اکنون درباره ی شیوه ی تبدیل SÔ به فرم منفی توضیح می دهم. در مورد صفت های-I، شما I را تغییر می دهید به KU NASASÔ. به عنوان نمونه، عبارت ISOGASHII (مشغول) می شود ISOGASHIKU NASASÔ (به نظر مشغول نمی رسد).

درباره ی صفت های-NA شما پس از صفت ها این عبارت را می گذارید DEWA NASASÔ. به عنوان نمونه، عبارت HIMA (آزاد)، می شود HIMA DEWA NASASÔ (به نظر آزاد نمی رسد).
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید