NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چگونه از حرف NI استفاده کنیم (درس 16)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه از حرف NI استفاده کنیم (درس 16)

اگر فعل خبری یک جمله بودن چیزی را بیان کند مانند IMASU (بودن، وجود داشتن)، NI اشاره دارد به جایی که چیزی هست یا وجود دارد. به عنوان نمونه، «من در ایستگاه هستم» می شود WATASHI WA EKI NI IMASU.

اگر فعل خبری یک حرکت یا تغییر را بیان کند، مانند IKIMASU (رفتن)، NI اشاره دارد به نقطه ی پایان یک حرکت. به عنوان نمونه، «من به ایستگاه می روم» می شود WATASHI WA EKI NI IKIMASU.

عبارت NI همچنین اشاره دارد به یک نقطه ی زمانی مشخص، مانند تاریخ یا ساعت. به عنوان نمونه تصور کنید که به زبان ژاپنی می گویید «آنا ساعت 10 می آید». ساعت 10 می شود JÛJI. «آمدن» می شود KIMASU. بنابراین، می گوییم ANNA WA JÛJI NI KIMASU. ما نمی توانیم عبارت NI را با واژه هایی مانند فردا یا هفته ی آینده به کار ببریم چون به تاریخ های مشخصی اشاره دارند که بسته به زمان صحبت ممکن است تغییر کنند. بنابراین، اگر می خواهید بگویید «آنا فردا خواهد آمد»، «فردا» به زبان ژاپنی می شود ASHITA و می گویید ANNA WA ASHITA KIMASU. نمی توانید بگویید ANNA WA ASHITA NI KIMASU.

عبارت NI نیز موارد کاربرد مختلفی دارد. بیایید این عبارت ها را هر زمان که به آنها برخوردیم یاد بگیریم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید