NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم منفی صفت ها (درس 15)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم منفی صفت ها (درس 15)

در درس 13 یاد گرفتیم که صفت های ژاپنی دو نوع دارند، صفت-I و صفت-NA. صفت-I با هجای I پایان می یابد، مانند"ATARASHII" یعنی تازه. در صفت-NA، پیش از موصوف NA قرار می گیرد. بنابراین، "DAIJÔBU" به معنای (خوب) که در این درس یاد گرفتیم پیش از اسامی می شود "DAIJÔBUNA". برای منفی کردن صفت های I، به جای I عبارت KUNAI را قرار دهید. بنابراین، فرم منفی"ATARASHII" به معنای تازه می شود "ATARASHIKUNAI" یعنی تازه نیست.
برای تبدیل صفت های NA به فرم منفی عبارت "DEWANAI" را اضافه می کنیم. سپس، فرم منفی"DAIJÔBU" به معنای خوب، می شود "DAIJÔBU DEWANAI" یعنی خوب نیست. اگر عبارت "JANAI" را به جای "DEWANAI" به کار برید و بگویید" DAIJÔBU JANAI" مکالمه غیر رسمی به نظر می رسد.

به بخش «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید