NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-TE فعل + MO II DESU KA (درس 14)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + MO II DESU KA (درس 14)

اگر فرم-TE یک فعل و MO II DESU با هم گفته شوند، یعنی اجازه صادر شده است. این اقدامی است که اجازه ی آن با این فعل صادر شده است. به عنوان نمونه، اگر می خواهید به دیگری بگویید که «می توانی بخوری» یا «اجازه داری بخوری» از فرم-TE فعل "TABEMASU" (خوردن) که "TABETE" است استفاده می کنید و می گویید"MO II DESU". بنابراین می گویید، "TABETE MO II DESU".

اگر شما خود در پی دریافت اجازه هستید، عبارت KA را به پایان چنین جمله ای اضافه کنید و جمله را با لحنی پرسشی بیان کنید. به عنوان نمونه، اگر می خواهید بپرسید که آیا می توانید شیرینی هایی را که درست مقابل شما قرار دارد بخورید یا خیر، عبارت KA را پس از TABETE MO II DESU، اضافه کنید و بگویید TABETE MO II DESU KA (ممکن است این شیرینی ها را بخورم؟)
اگر شخص دیگری به شما اجازه می دهد، او خواهد گفت، DÔZO (بفرمایید). حتی اگر شما فرم- TE فعل TABERU را ندانید، می توانید به غذایی که می خواهید بخورید اشاره کنید و بگویید، II DESU KA (اجازه هست؟). سپس، مردم آنچه می خواهید را خواهند فهمید. این آسان و راحت است.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید