NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > دو نوع صفت (درس 13)

بیاموز به ما ای آموزگار

دو نوع صفت (درس 13)

صفت ها در اصل به دو نوع تقسیم می شوند، آنهایی که با هجای I پایان می یابند و آنهایی که با این هجا پایان نمی یابند. آنهایی که به هجای I ختم می شود را صفت های I می نامند. آنها شامل HIROI «پهن» و ATARASHII «تازه» می شوند.

ما صفت ها را پیش از اسامی که آنها توصیف می کنند، قرار می دهیم. به عنوان نمونه، «یک کتاب تازه» می شود ATARASHII HON. صفت هایی که به هجای I ختم نمی شوند را وقتی برای توصیف اسامی به کار می بریم، به آنها NA اضافه می کنیم. پس، آنها را صفت های NA می نامند. یک نمونه SUKI در مکالمه ی امروز است، (علاقمند بودن به، دوست داشتن). ممکن است فکر کنید که این یک صفت I است چون با I پایان یافته است. اما این گونه نیست. این عبارت با هجای KI پایان می یابد. پس «کتابی که من دوست دارم» می شود SUKINA HON.
اما استثناهایی هم وجود دارند. برخی از صفت های NA با هجای I پایان می یابد، اما وقتی که اسامی را توصیف می کنند، NA می گیرند.

این صفت ها شامل KIREI به معنای «تمیز، زیبا»، YÛMEI به معنای «مشهور» و TOKUI به معنای «ماهر در» می شود. بنابراین «یک کتاب تمیز» نمی شود KIREI HON بلکه می شود KIREINA HON.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید