NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم دیکشنری فعل ها (درس 11)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم دیکشنری فعل ها (درس 11)

فعل ها در فرهنگ واژه های ژاپنی به این شکل قرار می گیرند. اگر این شکل از فعل را استفاده کنید به نظر غیر رسمی تر می آید.

روش های مختلفی برای تبدیل فرم-MASU فعل ها به فرم دیکشنری آنها وجود دارد. نخست اگر یک فعل در هجاهای خود پیش از MASU دارای حرف صدادار E باشد، شما عبارت MASU را برداشته و RU را به فعل اضافه می کنید. به عنوان نمونه عبارت TABEMASU (خوردن) تبدیل می شود به TABERU.

بعد اگر یک فعل در هجاهای خود درست پیش از MASU دارای حرف صدادار I باشد، دو الگو برای صرف آن وجود دارد. یکی آن است که MASU را برداشته و به جای آن RU اضافه کنید. به عنوان نمونه عبارت ORIMASU (پیاده شدن) تبدیل می شود به ORIRU.

در الگوی دوم، MASU را برداشته و حرف صدادار I پیش از MASU را به حرف صدادار U تبدیل می کنیم. پس در IKIMASU (رفتن)، KI را به KU تغییر می دهید و به این عبارت می رسید IKU.

دو فعل بی قاعده وجود دارند که شامل هیچ یک از دو الگوی یاد شده نمی شوند. آنها KIMASU (آمدن) و SHIMASU (انجام دادن) هستند. عبارت KIMASU تبدیل می شود به KURU و عبارت SHIMASU می شود SURU . آنها تنها دو فعل هستند اما کاربرد بسیاری دارند. پس آنها را خوب یاد بگیرید. برای یادگیری این الگوها به «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید