NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ما همراه با آنا زبان ژاپنی را یاد می گیریم!

ما همراه با آنا زبان ژاپنی را یاد می گیریم!

برنامه های رادیو

ویژه برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی ما همراه با آنا زبان ژاپنی را یاد می گیریم!

بخش اول: 26 دسامبر 2016

بخش دوم: 27 دسامبر 2016

اگر مایل هستید یادگیری زبان ژاپنی را با استفاده از درس های «مکالمه ساده زبان ژاپنی» شروع کنید، به این صفحه بروید.

روش ما برای یادگیری زبان ژاپنی!

pagetop