NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > پاسخ به پرسش های شما

پاسخ به پرسش های شما

Q.

A.

مرور صفحات درس مربوطه:

مرور درس ها: گزینه درست کدام است؟

از میان مطالبی که تا کنون آموخته اید، چند پرسش برای شما طرح کرده ایم. در پاسخ به هر پرسش، دو گزینه پیش روی شما قرار دارد.

ابزارهای یادگیری

مواد پشتیبانی درس ها در اینجا ارایه شده است. لطفا آنها را با درس های مربوطه استفاده کنید تا اطلاعات خود را افزایش دهید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید