NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > روزهای ماه (درس 27)

ابزارهای یادگیری

روزهای ماه (درس 27)

TSUITACHI روز نخست
FUTSUKA روز دوم
MIKKA روز سوم
YOKKA روز چهارم
ITSUKA روز پنجم
MUIKA روز ششم
NANOKA روز هفتم
YÔKA روز هشتم
KOKONOKA روز نهم
TÔKA روز دهم
JÛICHINICHI روز یازدهم
HATSUKA روز بیستم
NIJÛYOKKA روز بیست و چهارم

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید