NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > واژه هایی برای بیان زمان (درس 24)

ابزارهای یادگیری

واژه هایی برای بیان زمان (درس 24)

KINÔ دیروز
KYÔ امروز
ASHITA فردا
SENSHÛ هفته گذشته
KONSHÛ هفته جاری
RAISHÛ هفته آینده
SENGETSU ماه گذشته
KONGETSU ماه جاری
RAIGETSU ماه آینده

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید