NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فرم مجهول فعل ها (درس 23)

ابزارهای یادگیری

فرم مجهول فعل ها (درس 23)

فرم-MASU فرم مجهول
TSUKAIMASU
(استفاده کردن)
TSUKAWAREMASU
MACHIMASU
(منتظر بودن)
MATAREMASU
ATSUMARIMASU
(گردآوری کردن، جمع کردن)
ATSUMARAREMASU
YOMIMASU
(خواندن)
YOMAREMASU
KAKIMASU
(نوشتن)
KAKAREMASU
ISOGIMASU
(عجله کردن)
ISOGAREMASU
IKIMASU
(رفتن)
IKAREMASU
TABEMASU
(خوردن)
TABERAREMASU
OBOEMASU
(به یاد سپردن، حفظ کردن)
OBOERAREMASU
IMASU
(بودن، ماندن)
IRAREMASU
MIMASU
(نگاه کردن به)
MIRAREMASU
KIMASU
(آمدن)
KORAREMASU
SHIMASU
(انجام دادن)
SAREMASU

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید