NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 44

درس 44

پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید.

آنا پس از بازدید از قلعه هیمه جی، در حال تجربه مراسم چای ژاپنی در یک چایخانه نزدیک به آنجاست.

درس 44 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.

متن درس

アンナ 和菓子はとても甘いですね。 شیرینی های ژاپنی بسیار شیرین هستند، این طور نیست؟
آنا WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.
شیرینی های ژاپنی بسیار شیرین هستند، این طور نیست؟
先生 和菓子を食べてから、抹茶を飲みます。
抹茶は苦いかもしれません。
پس از آن که شیرینی ژاپنی می خورید، چای سبز پودری می نوشید.
چای سبز پودری شاید تلخ باشد.
استاد WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN.
پس از آن که شیرینی ژاپنی می خورید، چای سبز پودری می نوشید. چای سبز پودری شاید تلخ باشد.
アンナ 先生、足がしびれました。いたたたた。 استاد، پاهایم خواب رفته اند. آه، آه، آه، آخ!
آنا SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA.
استاد، پاهایم خواب رفته اند. آه، آه، آه، آخ!

نکته های دستور زبان

KAMOSHIREMASEN  

واژه ی KAMOSHIREMASEN یعنی «شاید»، «احتمال دارد».
نمونه)
NIGAI KAMOSHIREMASEN.
(ممکن است تلخ باشد.)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + KARA
در درس 16 آموختید که می توان بیش از یک عمل را در یک جمله با متصل کردن فرم-TE فعل ها به هم بیان کرد. اگر حرف اضافه ی KARA (پس از) بعد از فرم-TE فعل ها اضافه شود، می توان مشخص کرد عملی که پیش از KARA آمده، نخست انجام شده و سپس کاری که بعد از آن آمده است. به این ترتیب، می توانید ترتیب انجام کارها را مشخص کنید.

نام آواها

خواب رفتگی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

دو زانو نشستن برای من سخت است. من راه خوبی را برای جلوگیری از خواب رفتن پاهایم یاد گرفته ام. این روش نشستن روی شست پاهایم است. این را بار دیگر امتحان می کنم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید