NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 10

درس 10

آیا همه اینجا هستند؟

امروز، آنا در دانشگاه معاینه ی پزشکی دارد. دانشجویان در محل معاینه جمع شده اند.

درس 10 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

ZEN-IN IMASU KA

متن درس

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
ابتدا، قد و وزن شما را اندازه گیری می کنیم. آیا همه اینجا هستند؟
استاد HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
ابتدا، قد و وزن شما را اندازه گیری می کنیم. آیا همه اینجا هستند؟
ロドリゴ アンナさんがいません。 آنا اینجا نیست.
رودریگو ANNA-SAN GA IMASEN.
آنا اینجا نیست.
アンナ すみません。遅れました。 متاسفم. دیر کردم.
آنا SUMIMASEN. OKUREMASHITA.
متاسفم. دیر کردم.

نکته های دستور زبان

MASHITA : فرم گذشته MASU

برای تبدیل فرم-MASU فعل ها به فرم گذشته، MASU را به MASHITA تغییر می دهید.
نمونه: TABEMASU (خوردن) TABEMASSHITA (خورد)<<

بیاموز به ما ای آموزگار

IMASU و ARIMASU
در درس هفتم، آنا از دیدن آن همه کیک در یک قنادی تعجب کرد و گفت KÊKI GA IPPAI ARIMASU (تعداد زیادی کیک وجود دارد). همانند این مورد اگر فاعل یک شی غیر جاندار باشد از ARIMASU استفاده می کنیم. غیر جاندار یا جاندار بودن آن را نه تنها بر اساس زنده بودن آن، بلکه با توجه به این که آن شی می تواند به خواست خود حرکت کند یا خیر تعیین می کنیم.

نام آواها

نا امیدی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

امروز تنها کمی تاخیر داشتم. اما شنیده ام در ژاپن کسانی که سر قرار دیر می رسند قابل اعتماد نیستند. GÂN.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید