NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 어휘 리스트와 퀴즈 > 어휘 리스트

어휘 리스트와 퀴즈

제39과

せき [SEKI]

기침

단어와 표현

医者 どうしましたか。 어떻게 왔습니까?
의사 DÔ SHIMASHITA KA.
어떻게 왔습니까?
アンナ せきが出ます。 기침이 납니다.
안나 SEKI GA DEMASU.
기침이 납니다.
寮母 熱も37.8度あります。 열도 37.8도 있습니다.
사감 NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
열도 37.8도 있습니다.
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
목을 보여 주세요.
감기라고 생각합니다.
의사 NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
목을 보여 주세요. 감기라고 생각합니다.
*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.