NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 어휘 리스트와 퀴즈 > 어휘 리스트

어휘 리스트와 퀴즈

제13과

新しい [ATARASHII]

새롭다

단어와 표현

さくら ロドリゴさんの趣味は何ですか。 로드리고 씨의 취미는 무엇입니까?
사쿠라 RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.
로드리고 씨의 취미는 무엇입니까?
ロドリゴ 読書です。特に歴史小説が好きです。 독서입니다. 특히 역사소설을 좋아합니다.
로드리고 DOKUSHO DESU. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.
독서입니다. 특히 역사소설을 좋아합니다.
さくら へえ。新宿に新しい本屋が出来ましたよ。
みんなで行きませんか。
네, 신주쿠에 새로운 서점이 생겼습니다. 다 같이 가지 않겠습니까?
사쿠라 HÊ. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.
MINNA DE IKIMASEN KA.
네, 신주쿠에 새로운 서점이 생겼습니다. 다 같이 가지 않겠습니까?
*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.