NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 부록 교재 > 동사의 수동형 (제23과)

부록 교재

동사의 수동형 (제23과)

マス형 수동형
TSUKAIMASU
(사용합니다)
TSUKAWAREMASU
MACHIMASU
(기다립니다)
MATAREMASU
ATSUMARIMASU
(모입니다)
ATSUMARAREMASU
YOMIMASU
(읽습니다)
YOMAREMASU
KAKIMASU
(씁니다)
KAKAREMASU
ISOGIMASU
(서두릅니다)
ISOGAREMASU
IKIMASU
(갑니다)
IKAREMASU
TABEMASU
(먹습니다)
TABERAREMASU
OBOEMASU
(외웁니다)
OBOERAREMASU
IMASU
(있습니다)
IRAREMASU
MIMASU
(봅니다)
MIRAREMASU
KIMASU
(옵니다)
KORAREMASU
SHIMASU
(합니다)
SAREMASU

레슨 음성을 통해 상기 내용을 자세히 설명하고 있습니다. 아래 버튼을 눌러 레슨 페이지로 이동해 10분 동안 음성을 청취하시기 바랍니다.

*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.