سیستم نگارشی زبان ژاپنی

در زبان ژاپنی سه نوع سیستم نگارشی وجود دارد: هیراگانا، کاتاکانا و کانجی.
هیراگانا و کاتاکانا الفبای آوایی هستند که هر کدام یک هجا را نشان می دهند. اما کانجی ها علائم اندیشه نگار هستند و هر کانجی در بردارنده معنی خاصی است.

اگر می خواهید بیشتر ژاپنی یاد بگیرید اینجا کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 • صفحه 1
 • صفحه 2
 • a
 • i
 • u
 • e
 • o
 • ka
 • ki
 • ku
 • ke
 • ko
 • sa
 • shi
 • su
 • se
 • so
 • ta
 • chi
 • tsu
 • te
 • to
 • na
 • ni
 • nu
 • ne
 • no
 • ha
 • hi
 • fu
 • he
 • ho
 • ma
 • mi
 • mu
 • me
 • mo
 • ya
 • yu
 • yo
 • ra
 • ri
 • ru
 • re
 • ro
 • wa
 • wo
 • n
 • ga
 • gi
 • gu
 • ge
 • go
 • za
 • ji
 • zu
 • ze
 • zo
 • da
 • ji
 • zu
 • de
 • do
 • ba
 • bi
 • bu
 • be
 • bo
 • pa
 • pi
 • pu
 • pe
 • po
 • kya
 • kyu
 • kyo
 • sha
 • shu
 • sho
 • cha
 • chu
 • cho
 • nya
 • nyu
 • nyo
 • hya
 • hyu
 • hyo
 • mya
 • myu
 • myo
 • rya
 • ryu
 • ryo
 • gya
 • gyu
 • gyo
 • ja
 • ju
 • jo
 • bya
 • byu
 • byo
 • pya
 • pyu
 • pyo