#25

بیان وضعیت جسمانی

のどが痛いんです گلویم درد می کند.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

به نظر می رسد که امروز حال تم خوب نیست. سنسور هارو سان مشکلی را تشخیص داده است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

顔色が悪い

kaoiro ga warui

رنگ پریده بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

のど

nodo

گلو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

痛い

itai

درد کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おやおや

oya oya

آخ آخ

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そんな

sonna

چنین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~とき

~toki

زمان...

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

しょうがはちみつ湯

shooga-hachimitsu-yu

آب جوش با زنجبیل و عسل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ima

الآن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

作る

tsukuru

درست کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

できる

dekiru

آماده شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どうぞ

doozo

بفرمایید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

お大事に

odaiji ni

مراقب خودت باش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان وضعیت جسمانی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

زمانی که حالمان خوب نیست، برای بیان وضعیت جسمانی خود، در پایان جمله «n desu...» را قرار می دهیم. اگر در قسمتی از بدن، درد داشته باشیم از «itai» که یک صفت-I به معنی «درد کردن» است استفاده می کنیم و می گوییم: «ga itain desu [عضو بدن]»
«ga» به قسمتی از بدن اشاره دارد که درد می کند.

پرسیدن حال جسمانی افراد:
برای پرسیدن حال کسی که به نظر می آید حالش با همیشه متفاوت است یا بیمار به نظر می رسد می گوییم: «Doo shitan desu ka» یعنی «چه شده؟»

عبارت هایی برای بیان وضعیت جسمانی:
برای این که بگوییم حال جسمانی خوبی نداریم، می توانیم از عبارت های گوناگونی استفاده کنیم. در عبارت های «nodo/atama/onaka ga itai» یعنی «گلویم/ سرم/ دلم درد می کند» و «kimochi ga warui» یعنی «حالت تهوع دارم» صفت-I به کار رفته است. و در عبارت های «netsu ga aru» یعنی «تب دارم» و «memai ga suru» یعنی «سرگیجه دارم» از فعل استفاده شده است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم حالمان خوب نیست.

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

دلم درد می کند.

دلم درد می کند.

お腹が痛い

onaka ga itai 

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... درد می کند/ … دارم.

~んです。

~n desu.

حالت تهوع دارم.

気持ちが悪い

kimochi ga warui

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... درد می کند/ … دارم.

~んです。

~n desu.

سرگیجه دارم.

めまいがする

memai ga suru

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

این عبارت خطاب به کسی گفته می شود که دچار بیماری یا جراحتی شده است و نشان می دهد که گوینده امیدوار است او با استراحت کامل هرچه زودتر سرحال شود.

کانجی

Ashi (پا)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

اگر در ژاپن بیمار شدید...

اگر علائم بیماری تان جدی نبود می توانید به داروخانه مراجعه کرده و با دکتر داروساز مشورت کنید تا از داروهایی که نیاز به نسخه ندارند به شما بدهد.

اگر علائم بیماری تان وخیم بود، باید به کلینیک یا بیمارستان مراجعه کنید تا دکتر شما را معاینه کرده و دارو تجویز کند. سپس می توانید دارو را از داروخانه بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن (JNTO) یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود دارد که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت «For safe travels in Japan JNTO» را جستجو کنید.

پاکت داروهای تجویز شده

[1] دارو

[2] نام بیمار

[3] سه بار در روز

[4] پس از صبحانه، ناهار و شام

[5] هر بار یک عدد قرص

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر