#5

بیان تجربه یادگیری زبان ژاپنی

ラジオで勉強しました از طریق رادیو یاد گرفتم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

اولین روز دانشگاه تم فرا رسیده و او اضطراب دارد. هارو سان، صاحب خانه اش با او صحبت می کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

今日

kyoo

امروز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

学校

gakkoo

دانشگاه/ مدرسه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

あらまあ

ara maa

ای بابا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どう

doo

چطور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

する

suru

انجام دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本語

Nihongo

زبان ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

心配(な)

shinpai (na)

مضطرب، نگران

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

上手(な)

joozu (na)

ماهر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いいえ

iie

نه خیر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

まだまだ

mada mada

هنوز کافی نیست

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ベトナム

Betonamu

ویتنام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

勉強する

benkyoo-suru

درس خواندن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ラジオ

rajio

رادیو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それなら

sore nara

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大丈夫(な)

daijoobu (na)

خوب، بدون مشکل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان تجربه یادگیری زبان ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان کاری که در گذشته انجام داده ایم، پایان فرم-MASU فعل را از «masu» به «mashita» تبدیل می کنیم. «de» در«rajio de» نشان دهنده وسیله است. فاعل جمله «watashi wa» «من» و مفعول آن «Nihongo o» «زبان ژاپنی را» از بافت جمله قابل تشخیص است و به قرینه حذف شده است.

حرف اضافه «de»:
در جمله «Rajio de benkyoo-shimasita» یعنی «از طریق رادیو یاد گرفتم»، «de» نشان دهنده وسیله است. اما در جمله «Daigaku de benkyoo-shimashita» یعنی «در دانشگاه درس خواندم»، «de» نشانگر مکان است. همان طور که در مثال ها دیدیم، یک حرف اضافه می تواند چند کاربرد داشته باشد.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم چطور یاد گرفتیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

از طریق انیمه یاد گرفتم.

انیمه

アニメ

anime

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

از طریق / در . . . یاد گرفتم.

~で勉強しました。

~de benkyoo-shimashita.

مدرسه/ دانشگاه

学校

gakkoo

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

از طریق / در . . . یاد گرفتم.

~で勉強しました。

~de benkyoo-shimashita.

کتاب

hon

بیشتر بدانیم

یک عبارت فروتنانه است که در جواب کسی که از شما تعریف می کند استفاده می شود.«iie» یعنی «خیر» و «mada mada desu» یعنی «هنوز خیلی مانده».

کانجی

Yume (رویا)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

عبارت های فروتنانه (نوعی تعارف)

اگر کسی از شما تعریف کند و بگوید «ژاپنی شما خیلی خوب است» چطور پاسخ می دهید؟

۱) خیلی ممنون.

٢) نه، هنوز خیلی مانده (تا خوب بشود).

٣) بله، در دانشگاه خوانده ام.

بیشتر ژاپنی ها پاسخ دوم را انتخاب می کنند و می گویند:«Iie, madamada desu» یعنی «نه، هنوز کافی نیست». در زبان ژاپنی عبارت های فروتنانه زیادی وجود دارد. مثلاً وقتی یک فرد ژاپنی در خانه اش مهمان دارد، حتی اگر روی میز پر از غذا باشد می گوید: «چیز خاصی آماده نکرده ایم».

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر