#2

معرفی خود با گفتن نام و شغل

タムです。学生です تَم هستم. دانشجو هستم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تَم که به دنبال پانسیون «خانه هارو سان» می گردد، به طور اتفاقی در خیابان به ساکنان آن برمی خورد و آنها او را راهنمایی می کنند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

ただいま

tadaima

من به خانه برگشتم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

新しい

atarashii

جدید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

住人

juunin

ساکن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

着く

tsuku

رسیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ようこそ

yookoso

خوش آمدید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いらっしゃる

irassharu

تشریف آوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

e

اوه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ロボット

robotto

روبات

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そう

soo

درست است

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大家

ooya

صاحب خانه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はじめまして

hajimemashite

خوشوقتم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

学生

gakusee

دانش آموز/ دانشجو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

よろしくお願いします

yoroshiku onegai-shimasu

از دیدن شما خوشوقتم (معمولا پس از معرفی استفاده می شود)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

معرفی خود با گفتن نام و شغل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

همان طور که در جمله «desu [اسم/ شغل]» دیدیم، با افزودن «desu» به اسم می توان جمله ساخت.
در جمله «A wa B desu» یعنی «B ،A است» A فاعل یا موضوع مورد بحث است و B آن را توضیح می دهد.
بخش «A wa» در جمله کلیدی، «watashi wa» یعنی «من» است که حذف شده است.

حذف فاعل یا موضوع:
اگر فاعل یا موضوع از بافت جمله مشخص باشد معمولاً به قرینه حذف می شود. مثلاً در هنگام معرفی می توان «watashi wa» یعنی «من» را از جمله «Watashi wa Tamu desu» یعنی «من تم هستم» حذف کرد و گفت:
«Tamu desu»

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید خود را معرفی کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

خوشوقتم. توماس هستم. کارمند شرکت هستم.

توماس | کارمند شرکت

トーマス | 会社員

Toomasu | kaishain

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

خوشوقتم. [نام] هستم. [شغل] هستم.

はじめまして【نام】です。【شغل】です。

Hajimemashite. 【نام】 desu. 【شغل】 desu.

ارین | معلم

エリン | 教師  

Erin | kyooshi

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

خوشوقتم. [نام] هستم. [شغل] هستم.

はじめまして【نام】です。【شغل】です。

Hajimemashite. 【نام】 desu. 【شغل】 desu.

شین | مهندس

シン | エンジニア

Shin | enjinia

بیشتر بدانیم

این جمله را به کسی می گویید که به شما محبت دارد و یا شما به او زحمت می دهید. این جمله معمولاً در هنگام معرفی خود استفاده می شود. اگر طرف مقابلتان دوست شما یا فردی باشد که از شما کوچکتر است، می توانید آن را کوتاه کرده و بگویید: «yoroshiku»

کانجی

Ai (عشق)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

نگارش در زبان ژاپنی

در زبان ژاپنی سه نوع سیستم نگارشی وجود دارد: کانجی، هیراگانا و کاتاکانا. مثلاً جمله«Watashi wa Tamu desu» یعنی «من تَم هستم» بدین شکل نوشته می شود:

私はタムです

«» کانجی است ، «» و «です» هیراگانا هستند و «タム» کاتاکانا است.

به جز اسامی خارجی و وام واژه ها که برای نوشتن آنها از کاتاکانا استفاده می شود، بقیه واژه ها با هیراگانا نوشته می شوند. الفبای آوایی هیراگانا و کاتاکانا از کانجی ساخته شده اند. کانجی ها علائم اندیشه نگار هستند و برای نوشتن بخش هایی به کار می روند که معنا و مفهوم اصلی را دارند.

کاتاکانا: آ

هیراگانا: آ

کانجی: yama (کوه)

نمونه ای از تابلوهایی که به زبان ژاپنی نوشته شده اند

بیشتر یاد بگیریم!

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر