Home > Easy Japanese > 2015 English Top > Vocabulary List & Quiz > Vocabulary List

Vocabulary List & Quiz

Lesson 13

出来ます [DEKIMASU]

to come into being, to open
DEKIMASHITA is the past form of DEKIMASU. It means "has come into being, has opened."

Words and phrases in the lesson

さくら ロドリゴさんの趣味は何ですか。 Rodrigo, what is your hobby?
Sakura RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.
Rodrigo, what is your hobby?
ロドリゴ 読書です。特に歴史小説が好きです。 It's reading books. I especially like history novels.
Rodrigo DOKUSHO DESU. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.
It's reading books. I especially like history novels.
さくら へえ。新宿に新しい本屋が出来ましたよ。
みんなで行きませんか。
Oh. A new bookstore has opened in Shinjuku.
Why don't we all go together?
Sakura HÊ. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.
MINNA DE IKIMASEN KA.
Oh. A new bookstore has opened in Shinjuku. Why don't we all go together?
*You will leave the NHK website.