Home > Easy Japanese > 2015 English Top > Vocabulary List & Quiz > Vocabulary List

Vocabulary List & Quiz

Lesson 12

慣れます [NAREMASU]

to get used to

Words and phrases in the lesson

さくら ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか。 Rodrigo, when did you come to Japan?
Sakura RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.
Rodrigo, when did you come to Japan?
ロドリゴ 3月に来ました。 I came in March.
Rodrigo SANGATSU NI KIMASHITA.
I came in March.
さくら もう日本の生活に慣れた? Have you got used to living in Japan by now?
Sakura MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA?
Have you got used to living in Japan by now?
ロドリゴ ええ、まあ。 Yeah, to some extent.
Rodrigo Ê, MÂ.
Yeah, to some extent.
*You will leave the NHK website.