NHK环球广播网 > 简明日语 2015 > 华语首页 > 单词表 & 小测验 > 单词表

单词表 & 小测验

第20课

歌います [UTAIMASU]

唱歌

本课中的单词和短语

ロドリゴ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか。 安娜,你唱过日语歌吗?
罗德里戈 ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
安娜,你唱过日语歌吗?
アンナ はい、あります。 唱过。
安娜 HAI, ARIMASU.
唱过。
さくら どんな曲が得意? 你擅长唱什么样的歌曲?
小樱 DONNA KYOKU GA TOKUI?
你擅长唱什么样的歌曲?
アンナ アニメの曲です。 动漫歌曲。
安娜 ANIME NO KYOKU DESU.
动漫歌曲。
退出NHK网站。